วันที่ 4 ธันวาคม 2563  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique : JSA)" เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในเชิงป้องกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติได้จริง  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 41 คน  โดยได้รับเกียรติจากนายพฤทธ์ฤทธิ์  เลิศลีลากิจจา   รองผู้อำนวยการ สสปท. เป็นวิทยากร

  

13520.jpg 74121.jpg 74124.jpg

74125.jpg 74126.jpg 74128.jpg

74129.jpg 74130.jpg S__77348876.jpg

S__77348883.jpg S__77348884.jpg