This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 4 ธันวาคม 2563  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique : JSA)" เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในเชิงป้องกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติได้จริง  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 41 คน  โดยได้รับเกียรติจากนายพฤทธ์ฤทธิ์  เลิศลีลากิจจา   รองผู้อำนวยการ สสปท. เป็นวิทยากร