ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดอบรม "การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์"  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่  เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักและวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์  มีสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม จำนวน 74 คน

  

116443.jpg 116445.jpg 116446.jpg

116447.jpg 116448.jpg 116449.jpg

116450.jpg 116453.jpg 116454.jpg