สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique) รุ่นที่ ๓  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  วิทยากรโดย นายสุชาติ จันทร์วิเมลือง

 

30770.jpg 30773.jpg 30775.jpg

30776.jpg 30780.jpg 30781.jpg

30782.jpg 30783.jpg 30784.jpg

30785.jpg 30787.jpg 30788.jpg

30789.jpg 30792.jpg 30793.jpg