ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

57368.jpg 57369.jpg 57370.jpg

57371.jpg 57372.jpg 57373.jpg

57374.jpg 57375.jpg 57376.jpg

57377.jpg