ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” รุ่นที่ ๒ เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องลินจง โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

57331.jpg 57332.jpg 57333.jpg

57334.jpg 57335.jpg 57336.jpg

57337.jpg 57338.jpg 57339.jpg

57340.jpg