ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” รุ่นที่ ๑ เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องนครินทร์ ๒ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

56919.jpg 56920.jpg 56921.jpg

56922.jpg 56923.jpg 56924.jpg

56925.jpg 56926.jpg