สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) รุ่นที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงแรมแคนทารี ฮิลส์  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรกิจ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

49017.jpg 49020.jpg 49023.jpg

49025.jpg 49026.jpg 49030.jpg

49031.jpg 49034.jpg 49125.jpg

S__49094697.jpg S__49094700.jpg S__49094707.jpg

S__49094708.jpg S__49094710.jpg S__49094719.jpg

S__49094720.jpg S__49094721.jpg S__49094722.jpg