สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ” จำนวน ๕ วัน เมื่อวันที่ ๑๒,๑๓,๑๖,๑๗ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า ๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานระบบฯ แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการกับ สสปท. ให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ โดยหลังจากการฝึกอบรมจะมีการคัดเลือกที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่ สสปท. กำหนดต่อไป

  

1.jpg 12.jpg 15.jpg

17.jpg 18.jpg 20.jpg

23.jpg 25.jpg 27.jpg

28.jpg 3.jpg 4.jpg

5.jpg 6.jpg 8.jpg

9.jpg