สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) รุ่นที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมแคนทารี่ ๓๐๔  จังหวัดปราจีนบุรี   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรกิจ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

  

0004.jpg 0009.jpg 0012.jpg

0014.jpg 0015.jpg 0020.jpg

0023.jpg 0025.jpg 0035.jpg

0038.jpg 0039.jpg 0043.jpg

0047.jpg 0049.jpg 0050.jpg