This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) รุ่นที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมแคนทารี่ ๓๐๔  จังหวัดปราจีนบุรี   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรกิจ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม