สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique) รุ่นที่ ๒  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา  วิทยากรโดย นายณรงค์ศักดิ์  ดับทุกข์

 

381-1.jpg 381-10.jpg 381-11.jpg

381-12.jpg 381-13.jpg 381-14.jpg

381-15.jpg 381-16.jpg 381-17.jpg

381-18.jpg 381-19.jpg 381-2.jpg

381-20.jpg 381-3.jpg 381-4.jpg

381-5.jpg 381-6.jpg 381-7.jpg

381-8.jpg 381-9.jpg