สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง  วิทยากรโดย นายสุชาติ จันทร์วิเมลือง

 

DSC_5079.JPG DSC_5085.JPG DSC_5086.JPG

DSC_5087.JPG DSC_5090.JPG DSC_5091.JPG

DSC_5093.JPG DSC_5094.JPG DSC_5095.JPG

DSC_5096.JPG DSC_5097.JPG DSC_5098.JPG

DSC_5101.JPG DSC_5102.JPG DSC_5104.JPG

DSC_5107.JPG DSC_5108.JPG DSC_5112.JPG

DSC_5119.JPG DSC_5125.JPG DSC_5133.jpg

DSC_5147.jpg DSC_5150.jpg DSC_5153.jpg

DSC_5155.jpg DSC_5159.jpg DSC_5167.jpg

DSC_5173.jpg DSC_5183.jpg DSC_5184.jpg

DSC_5185.jpg DSC_5186.jpg DSC_5188.jpg

DSC_5189.jpg DSC_5191.jpg