สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”  เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องดอกแก้ว โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0006.jpg 0008.jpg 0010.jpg

0014.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0020.jpg 0030.jpg 0043.jpg

0047.jpg 0050.jpg 0052.jpg

0053.jpg 0054.jpg 0087.jpg

0099.jpg 0114.jpg 0124.jpg

0135.jpg