ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0003.jpg 0005.jpg 0007.jpg

0009.jpg 0010.jpg 0016.jpg

0019.jpg 0022.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0033.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0044.jpg

0045.jpg 0046.jpg 0047.jpg

0051.jpg 0053.jpg 0055.jpg

0057.jpg 0058.jpg 0059.jpg

0060.jpg 0061.jpg 0062.jpg

0063.jpg 0068.jpg 0074.jpg

0076.jpg 0079.jpg 0082.jpg

0084.jpg