เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยทองสุข  โดย อาจารย์โสภณ  พงษ์โสภณ  วิทยากรเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ

        หลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ทราบถึงรายละเอียดและการดำเนินการของข้อกำหนด   ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ดังนั้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้น อีกทั้งสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการใช้ บังคับก็สามารถนำมาตรฐานฉบับนี้ไปดำเนินการในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของคนทำงานทุกคน และสามารถพัฒนาศักยภาพ องค์กรสู่มาตรฐานสากลได้ต่อไป

  

DSC_5017.jpg DSC_5018.jpg DSC_5019.jpg

DSC_5021.jpg DSC_5022.jpg DSC_5023.jpg

DSC_5025.jpg DSC_5027.jpg DSC_5030.jpg

DSC_5031.jpg DSC_5034.jpg