สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๒   เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมราชมังคลา  สงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ให้กับสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัย 

 

349-1.jpg 349-10.jpg 349-11.jpg

349-12.jpg 349-13.jpg 349-14.jpg

349-15.jpg 349-16.jpg 349-17.jpg

349-2.jpg 349-3.jpg 349-4.jpg

349-5.jpg 349-6.jpg 349-7.jpg

349-8.jpg 349-9.jpg