สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๑   เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ให้กับสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัย 

 

347-1.jpg 347-2.jpg 347-3.jpg

347-4.jpg 347-5.jpg 347-6.jpg