สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

 

DSCF5252.jpg DSCF5253.jpg DSCF5255.jpg

DSCF5256.jpg DSCF5257.jpg DSCF5258.jpg

DSCF5259.jpg DSCF5261.jpg DSCF5263.jpg

DSCF5264.jpg DSCF5265.jpg DSCF5266.jpg

DSCF5282.jpg DSCF5293.jpg