สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” รุ่นที่ ๑  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ให้รู้ถึงหลักการและวิธีการตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมทั้งได้รู้จักวิธีการช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย 

 

DSCF4896.jpg DSCF4898.jpg DSCF4900.jpg

DSCF4901.jpg DSCF4903.jpg DSCF4907.jpg

DSCF4919.jpg DSCF4949.jpg