สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องอบรม  เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

DSC_0897.jpg DSC_0901.jpg DSC_0902.jpg

DSC_0909.jpg DSC_0910.jpg DSC_0917.jpg

DSC_0927.jpg DSC_0933.jpg DSC_0935.jpg

DSC_0944.jpg DSC_0950.jpg