สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดอบรม หัวข้อ “กรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

305-1.jpg 305-10.jpg 305-11.jpg

305-12.jpg 305-13.jpg 305-14.jpg

305-15.jpg 305-16.jpg 305-2.jpg

305-3.jpg 305-4.jpg 305-5.jpg

305-6.jpg 305-7.jpg 305-8.jpg

305-9.jpg