สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ)"   เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยในหัวข้อการอบรมประกอบด้วย

  • แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
  • สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุการคมนาคมทางน้ำ 
  • ความเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยง 
  • เหตุการณ์ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข 
  • การนำระบบบริหารจัดการมาใช้ในงานเสริมสร้างความปลอดภัย 
  • วิธีการที่ใช้ในการชี้บ่งอันตราย 

302-1.jpg 302-10.jpg 302-11.jpg

302-12.jpg 302-13.jpg 302-14.jpg

302-15.jpg 302-16.jpg 302-17.jpg

302-18.jpg 302-19.jpg 302-2.jpg

302-3.jpg 302-4.jpg 302-5.jpg

302-6.jpg 302-7.jpg 302-8.jpg

302-9.jpg