สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรม หัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"   เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ  เมือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

301-1.jpg 301-2.jpg 301-3.jpg

301-4.jpg 301-5.jpg 301-6.jpg

301-7.jpg 301-8.jpg