สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ)"   เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยในหัวข้อการอบรมประกอบด้วย

  • แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
  • สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุการคมนาคมทางน้ำ 
  • ความเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยง 
  • เหตุการณ์ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข 
  • การนำระบบบริหารจัดการมาใช้ในงานเสริมสร้างความปลอดภัย 
  • วิธีการที่ใช้ในการชี้บ่งอันตราย 

วิทยากรที่ให้ความรู้ นายเปลี่ยน  ปรีฎาพาก

  

0002.jpg 0004.jpg 0010.jpg

0013.jpg 0015.jpg 0016.jpg

0017.jpg 0020.jpg 0027.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0047.jpg

0050.jpg 0051.jpg 0055.jpg

0056.jpg 0059.jpg