สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมหัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"  โครงการบริหารศูนย์บริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครบวงจร (Integrated OSHE Service Center)  เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรม บี พี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  

0004.jpg 0011.jpg 0019.jpg

0024.jpg 0025.jpg 0028.jpg

0030.jpg 0031.jpg 0032.jpg

0033.jpg 0036.jpg 0037.jpg

0038.jpg 0039.jpg 0040.jpg

0041.jpg 0042.jpg 0043.jpg

0044.jpg 0049.jpg 0050.jpg

0051.jpg 0052.jpg 0055.jpg

0057.jpg 0058.jpg 0061.jpg

0062.jpg 0065.jpg 0068.jpg

0069.jpg 0070.jpg