เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมอีกจำนวน ๓ รุ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ  อุดรธานี  และพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายคณาธิต  เกิดคล้าย  นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชี่ยวชาญ ของ สสปท. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

DSC_9957.jpg DSC_9962.jpg DSC_9963.jpg

DSC_9964.jpg DSC_9971.jpg DSC_9973.jpg

DSC_9975.jpg DSC_9977.jpg DSC_9979.jpg

DSC_9980.jpg DSC_9985.jpg DSC_9986.jpg

DSC_9989.jpg DSC_9991.jpg DSC_9993.jpg

DSC_9994.jpg DSC_9995.jpg DSC_9996.jpg