This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมอีกจำนวน ๓ รุ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ  อุดรธานี  และพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายคณาธิต  เกิดคล้าย  นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชี่ยวชาญ ของ สสปท. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม