สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองความปลอดภัยแรงงาน  และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ สำหรับพนักงานตรวจความปลอดภัยและสถานประกอบกิจการ โดยได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้แบบตรวจพร้อมคำอธิบาย (Checklist) เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ"  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0008.jpg

0009.jpg 0011.jpg 0014.jpg

0015.jpg 0016.jpg 0017.jpg

0019.jpg 0028.jpg