This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองความปลอดภัยแรงงาน  และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ สำหรับพนักงานตรวจความปลอดภัยและสถานประกอบกิจการ โดยได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้แบบตรวจพร้อมคำอธิบาย (Checklist) เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ"  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)