เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ได้จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๒   ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท จ.สงขลา  การอบรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า ๗๐ คน

  

288-1.jpg 288-10.jpg 288-2.jpg

288-3.jpg 288-4.jpg 288-5.jpg

288-6.jpg 288-7.jpg 288-8.jpg

288-9.jpg