This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ได้จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๒   ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท จ.สงขลา  การอบรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า ๗๐ คน