เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ได้จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑   ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา  การอบรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ภายหลังจากที่สถาบันฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ไปเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  ซึ่งนับว่าเป็นการจัดอบรมหลักสูตรแรกของศูนย์ฯ  โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า ๗๐ คน 

         

27099.jpg 27105.jpg 27112.jpg

27114.jpg 27117.jpg 27123.jpg

27124.jpg 27126.jpg 27128.jpg