เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทกิจการขนส่ง” ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) คือคุณเทพพร เจริญรอย และ คุณพรทิพย์ สารเชื้อ จากบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


         ทั้งนี้ มีผู้แทนสถานประกอบกิจการประเภทกิจการขนส่ง เข้าร่วมการอบรมกว่า ๔๐ คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ และสามารถประเมินผลการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนและแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานมอก. ๑๘๐๑๑ - ๒๕๔๙  ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 

Internal-audit-1.jpg Internal-audit-10.jpg Internal-audit-11.jpg

Internal-audit-12.jpg Internal-audit-13.jpg Internal-audit-14.jpg

Internal-audit-15.jpg Internal-audit-16.jpg Internal-audit-17.jpg

Internal-audit-18.jpg Internal-audit-19.jpg Internal-audit-20.jpg

Internal-audit-21.jpg Internal-audit-22.jpg Internal-audit-23.jpg

Internal-audit-24.jpg Internal-audit-25.jpg Internal-audit-3.jpg

Internal-audit-4.jpg Internal-audit-6.jpg Internal-audit-7.jpg

Internal-audit-8.jpg Internal-audit-9.jpg