เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ในภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและสามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยแก่บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Safety Practice on Fall Arrest System and Applications (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

000140.jpg 000141.jpg 0001410.jpg

0001411.jpg 0001412.jpg 0001413.jpg

0001414.jpg 0001415.jpg 0001416.jpg

0001417.jpg 0001418.jpg 0001419.jpg

000142.jpg 0001420.jpg 0001421.jpg

0001422.jpg 0001423.jpg 0001424.jpg

0001425.jpg 0001426.jpg 0001427.jpg

0001428.jpg 0001429.jpg 000143.jpg

0001430.jpg 0001431.jpg 0001432.jpg

0001433.jpg 0001434.jpg 0001435.jpg

0001436.jpg 0001437.jpg 0001438.jpg

0001439.jpg 000144.jpg 0001441.jpg

0001442.jpg 0001443.jpg 0001444.jpg

0001445.jpg 0001446.jpg 000145.jpg

000146.jpg 000147.jpg 000148.jpg

000149.jpg