This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ในภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและสามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยแก่บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Safety Practice on Fall Arrest System and Applications (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง