เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ในภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและสามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยแก่บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Safety Practice on Fall Arrest System and Applications (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

25610925_๑๘๐๙๒๖_0024.jpg 25610925_๑๘๐๙๒๖_0025.jpg 25610925_๑๘๐๙๒๖_0027.jpg

25610925_๑๘๐๙๒๖_0043.jpg 25610925_๑๘๐๙๒๖_0045.jpg 25610925_๑๘๐๙๒๖_0048.jpg

25610925_๑๘๐๙๒๖_0052.jpg 25610925_๑๘๐๙๒๖_0061.jpg 25610925_๑๘๐๙๒๖_0064.jpg

8U4A5151.jpg 8U4A5158.jpg 8U4A5159.jpg

8U4A5197.jpg 8U4A5206.jpg 8U4A5208.jpg

8U4A5220.jpg 8U4A5239.jpg 8U4A5240.jpg

8U4A5242.jpg 8U4A5251.jpg S__10830050.jpg

S__10830051.jpg S__10830060.jpg S__10830069.jpg

S__10830070.jpg S__10830073.jpg S__10830076.jpg