สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่