สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง