สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร