สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)  ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการฝึกอบรมเรื่อง คู่มือใหม่ความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบราง สำหรับวิทยากรความปลอดภัยภายใต้โครงการส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รามคำแหงซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน

โดยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (สสปท.) ได้มอบหมายให้นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายความเป็นมาของโครงการส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม และการบูรณาการ     ความร่วมมือการสนับสนุนด้านวิชาการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟคือ คุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และผศ.ดร.อนันตชัย อยู่แก้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาวิทยากรด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟ และนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรางรถไฟต่อไป