สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๗ เมื่อวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี่ ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี