สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา