This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา