สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา