สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา