This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา