สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ