สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางจุฑาพินิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นตามโครงการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในพนักงานสำนักงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้และ ความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม และเป็นการสร้างวิทยากรสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลลงสู่ การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงานในหน่วยงานต่อไป

      หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาอบรม ๑๒ ชั่วโมง (๒ วัน) โดย สสปท.ได้กำหนดจัดอบรมภายในปี ๒๕๖๐ ทั้งหมดจำนวน ๑๐ รุ่น ซึ่งหลังจากที่ สสปท. เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม มีสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละรุ่นจะรับสมัครไม่เกินรุ่นละ ๕๐ คน