This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

กิจกรรมงานอบรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จัดอบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (CONFINED SPACE TECHNIQUE) รุ่นที่ ๓ 10 มีนาคม 2563 ฮิต: 807
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ ๑ 05 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 659
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รุ่นที่ ๒ 05 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 576
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 05 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 606
จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง รุ่นที่ ๒ จ.เชียงใหม่ 17 มกราคม 2563 ฮิต: 787
จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ 16 มกราคม 2563 ฮิต: 728
จัดฝึกอบรมการพัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 23 ธันวาคม 2562 ฮิต: 1266
จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง รุ่นที่ ๑ (จังหวัดปราจีนบุรี) 20 ธันวาคม 2562 ฮิต: 1166
จัดอบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (CONFINED SPACE TECHNIQUE) รุ่นที่ ๒ จ.นครราชสีมา 16 ธันวาคม 2562 ฮิต: 986
จัดอบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique) รุ่นที่ ๑ จ.ระยอง 29 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 1302
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา จัดอบรมมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 19 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 1141
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ 14 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 1366
อบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 1348
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๓ 16 กันยายน 2562 ฮิต: 2504
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๒ 09 กันยายน 2562 ฮิต: 1225